Category Archives: Žiacke školské rady

Home / Archive by category "Žiacke školské rady"

Súťaž o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora

Viac o projekte

Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR II.

Pozývame Vás na Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád II. stredných škôl na území PSK, ktoré sa uskutoční 4.10.2012 v Prešove. Jeho cieľom je predstavenie projektov v oblasti vzdelávania členov a koordinátorov ŽŠR v šk. roku 2012/2013. Okrem toho bude na tomto stretnutí predstavený a vyhlásený 1. ročník súťaže o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora ŽŠR v PSK za rok 2012.

Toto podujatie je organizované Radou mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Odborom školstva Úradu PSK.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Kontaktná osoba:

Lucia Kažimírová, +421 902 348 887

Slovensko-české školenie: DemoCrazy

Miesto konania: 1. fáza – SR, 2. fáza – ČR, 3. fáza – SR (miesto jednotlivých fáz školení bude upresnené vybraným účastníkom)

Uzávierka prihlášok: 15. október 2012

Stiahnuť plagát

Termín: 25. 10. – 28. 10. 2012

Typ aktivity: medzinárodné česko-slovenské školenie (dlhodobé trojfázové školenie)

Krátka charakteristika:

Máte pocit, že nikoho nezaujíma, čo si myslia mladí ľudia? Máte čo povedať k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú aj Vás a spoločnosti v ktorej žijete? Chcete sa zapájať do verejného života od miestnej až po medzinárodnú úroveň?

Školenie DemoCrazy ponúka možnosť dozvedieť sa viac z teoretického aj praktického hľadiska ako fungujú žiacke školské rady, mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže na Slovensku a v Čechách. Počas školenia môžete získať odporúčania ako sa môže mládež aktívne zapájať na živote svojej školy, obce, mesta a tvorbe politiky pre mládež. Ak máte záujem byť v tíme mládežníkov, ktorí chcú prejsť od slov a fráz k uskutočňovaniu skutkov, práve Vás hľadáme na školenie DemoCrazy.

 

Ciele aktivity:   

1. fáza školenia (uskutoční sa v SR v obd. 25. – 28. 10. 2012) bude zameraná na:

 • prezentovanie možností zapájania sa mládeže na živote školy prostredníctvom efektívneho fungovania žiackej školskej rady na Slovensku a v Čechách,
 • rozvoj prezentačných zručností mladého/mládežníckeho vedúceho,
 • predstavenie programu Mládež v akcii so zameraním na Akciu 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie a 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku.

V 2. fáze školenia (uskutoční sa v ČR v obd. 11. – 13. 1. 2013) účastník získa informácie:

 • ako motivovať seba a ostatných do aktivvít
 • o úlohe a poslaní obecných rád mládeže a mestských mládežníckych parlamentoch na Slovensku a v Čechách,
 • ako vytvoriť vlastný projekt v rámci Akcie 1.3 a Akcie 5.1 programu Mládež v akcii.

3. fáza školenia (uskutoční sa v SR na jar 2013) bude obsahovať témy:

 • regionálna, národná a európska politika mládeže,
 • aká je a aká by mala byť komunikácia a spolupráca medzi samosprávou a mládežou,
 • ako vytvoriť osobný akčný plán mladého/mládežníckeho vedúceho.

Ciele:

 • zvýšiť participáciu a aktivizáciu mladých ľudí na miestnej/národnej a medzinárodnej úrovni;
 • získať poznatky v oblasti písania projektov v rámci programu Mládež v akcii (Akcia 1.3 a Akcia 5.1);
 • transformácia žiackych a študentských parlamentov na mestské, obecné parlamenty.

 

Pracovný jazyk: slovenčina / čeština

Cieľová skupina:   

Hlavnou cieľovou skupinou školenia sú mladí ľudia vo veku 16 – 18 rokov, členovia žiackych školských rád stredných škôl, mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže, mládežníckych organizácii a v tretej fáze aj pracovníci s mládežou/ ľudia s rozhodovacou právomocou. Podmienkou nahlásenia sa je účasť na všetkých troch fázach školenia.

 

Počet účastníkov: 12 zo Slovenska / 12 z Čiech

Náklady spojené s účasťou na školení: 

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Alena Tomanová (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 20
m.t.: (421-908) 67 88 14
e-mail: alena.tomanova@iuventa.sk

Klikajte na 

 – 
.

 

Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR v Prešove

Dňa 26.6.2012 sa v Prešove uskutoční Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád stredných škôl na území PSK.

Jeho cieľom je zhodnotenie školského roka 2011/2012 v oblasti činnosti ŽŠR na území PSK a vzdelávania ich členov a tiež vytvorenie plánu činnosti v oblasti práce so ŽŠR v školskom roku 2012/2013.

 

 

Kontaktná osoba:
Lucia Kažimírová
kazimirova@rmpk.sk
+421 902 348 887

 

Školenie: Hľadá sa aktívny žiak II.

V rámci projektu „Žiacka participácia“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, opäť pozývame členov žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl na území mesta Prešov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho seminára Hľadá sa aktívny žiak I. v mesiacoch október – november 2011 na nadstavbové neformálne vzdelávanie s názvom „Hľadá sa aktívny žiak II.“

Dátum konania: 24. – 25. máj 2012 alebo 5.-6. jún 2012

Miesto konania: Sigord, Zelený breh

Realizátorom projektu je Rada mládeže Prešovského kraja – odborný garant problematiky ŽŠR pre MŠVVaŠ SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže na území PSK.

Projektoví partneri sú: Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

Tento seminár je limitovaný počtom účastníkov 15.

Všetky dôležité informácie a teda pozvánku, program a prihlášku nájdete nižšie.

Veríme, že sa Vám táto ponuka bude páčiť a uvidíme sa na školení.

Seminár: Hľadá sa aktívny žiak

V rámci projektu „Žiacka participácia“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, prichádzame k Vám – žiackym školským radám (ŽŠR) základných škôl na území mesta Prešov, s možnosťou zúčastniť sa vzdelávacieho seminára s názvom Hľadá sa aktívny žiak.

Dátum konania: 22. – 23. máj 2012 (utorok – streda)

Miesto konania: ABC Centrum voľného času, Októbrova 30, Prešov

(školenie je nepobytové, začiatok 9:00 – koniec 15:30)

Realizátorom projektu je Rada mládeže Prešovského kraja – odborný garant problematiky ŽŠR pre MŠVVaŠ SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže na území PSK.

Projektoví partneri sú: Oddelenie školstva mesta Prešov, ABC Centrum voľného času v Prešove, Mládežnícky parlament Prešova a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.

Tento seminár je určený maximálne trom žiakom Vašej školy, ktorí sú, prípadne by chceli byť členmi žiackej školskej rady.

Všetky dôležité informácie a teda pozvánkuprogram a prihlášku nájdete nižšie.

Veríme, že sa Vám táto ponuka bude páčiť a s Vašimi žiakmi sa uvidíme na školení.

 

Lucia Kažimírová 

+421 902 348 887
koordinátorka projektu „Žiacka participácia“
Rada mládeže Prešovského kraja

Pozvánka: Stredoškolský parlament na pomoc regiónu

 

Stredoškolský parlament PSK na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Pod koordináciou Rady mládeže Prešovského kraja (RMPK) sa v utorok 28. septembra 2010 v Prešove stretli zástupcovia koordinačného tímu Stredoškolského parlamentu PSK s členmi Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK.

V rámci tohto zasadnutia aktívni stredoškoláci predstavili platformu žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl z celého PSK a odprezentovali projekt „Aktivizácia ŽŠR v Prešovskom kraji“, ktorý sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Realizátorom projektu je Rada mládeže Prešovského kraja – odborný garant problematiky ŽŠR pre MŠVVaŠ SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže na území PSK, projektoví partneri sú – Odbor školstva Úradu PSK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove a Stredoškolský parlament PSK.

Zástupcovia stredoškolákov prezentovali členom komisie myšlienku vytvorenia samostatnej grantovej výzvy Prešovského samosprávneho kraja pod názvom „Žiaci žiakom…“, určenej ŽŠR stredných škôl. Táto grantová výzva by mala spočívať na tom, aby mládežníci rozhodovali o schválení projektov pre svojich rovesníkov, podľa sloganu „mladí pre mladých“. Hlavným cieľom vytvorenia takejto grantovej schémy je naučiť mladých ľudí projektovému manažmentu a písať projekty na konkrétne aktivity žiackych školských rád.

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ľuboš Marcinek, 0905 543 509
predseda RMPK, koordinátor SP PSK
Web: www.rmpk.sk, E-mail: rmpk.po@gmail.com

Mladí sa zaujímajú o veci verejné

Pod koordináciou Rady mládeže Prešovského kraja (RMPK) sa uskutočnilo v pondelok 31. mája 2010 v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ), A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou zasadnutie členov koordinačného tímu Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK).

V rámci tohto zasadnutia sa uskutočnilo stretnutie s Ing. Vlastou Ivančovou, zástupkyňou riaditeľa pre teoretické vyučovanie, SOŠ,
A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou a PhDr. Tomášom Lešom, primátorom mesta Vranov nad Topľou, poslancom Zastupiteľstva PSK a predsedom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK.

V stredu 2. júna sa na Úrade PSK v Prešove stretli aktívni mládežníci s Ing. Jánom Raganom, podpredsedom PSK.
Cieľom týchto stretnutí nebolo len poinformovať zástupcov školskej, miestnej a regionálnej samosprávy o myšlienke vzniku a cieľoch Stredoškolského parlamentu PSK, ale aj o tvorbe a realizácii regionálnej a miestnej mládežníckej politiky na území PSK. Zástupcovia stredoškolákov prezentovali konkrétnu iniciatívu, ktorá sa týka vytvorenia samostatnej grantovej výzvy Prešovského samosprávneho kraja, určenej žiackych školských radám stredných škôl. Táto myšlienka spočíva na tom, aby mládežníci rozhodovali o schválení projektov pre svojich rovesníkov, podľa sloganu „mladí pre mladých“.

Nasledujúce zasadnutie Stredoškolského parlamentu PSK sa uskutoční v septembri v Bardejove. Dovtedy plánujú zástupcovia stredoškolákov absolvovať ešte stretnutie s Ing. Karolom Lackom, PhD., vedúcim odboru školstva Úradu PSK a členmi Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, ako aj odprezentovať svoju mládežnícku organizáciu na stretnutí riaditeľov stredných škôl z Prešovského samosprávneho kraja.

SP PSK predstavuje platformu žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl z celého Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Bol vyhlásený 13. novembra 2009 na krajskej konferencii členov a koordinátorov ŽŠR v Prešove. Jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami stredných škôl v rámci celého kraja.

Kontaktná osoba:
Mgr. Ľuboš Marcinek, 0905 543 509
predseda RMPK, koordinátor SP PSK
Web: www.rmpk.sk, E-mail: rmpk.po@gmail.com

Vyhlásenie o vzniku Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja

Dňa 13.11.2009 na konferencii členov a koordinátorov žiackych školských rád stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja pod názvom „Stredoškolský parlament na pomoc regiónu – 20 rokov po „nežnej“ … 1989 – 2009″ pod koordináciou Rady mládeže Prešovského kraja vznikol

STREDOŠKOLSKÝ PARLAMENT PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Hlavným cieľom Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja.

Ďalšie ciele Stredoškolského parlamentu PSK:

 •  Zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi stredných škôl a vedením samosprávneho kraja.
 •  Prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami stredných škôl.
 •  Informovať žiakov stredných škôl o ich právach a povinnostiach.
 •  Prispieť k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov žiackych školských rád stredných škôl.
 •  Aktívne komunikovať a spolupracovať so Stredoškolskými parlamentmi iných krajov alebo podobnými organizáciami v rámci Slovenska i zahraničí