fbpx

Občianske združenie Mladý Svidníčan

Sme tím mladých a kreatívnych ľudí, ktorým osud mesta Svidník nie je ľahostajný. Angažujeme sa na zatraktívnení života v našom meste a v okolí. Organizujeme rôzne športové, kultúrne aj spoločenské aktivity. Každým rokom sa snažíme rásť a napredovať. Do budúcna plánujeme aj ďalšie projekty. Cieľom Občianskeho združenie Mladý Svidníčan je taktiež aj participácia mládeže na rozvoji mesta Svidník. Spájať mladých Svidníčanov a zapájať ich do diania v meste.

Web

Lietajúca ryba

Cieľom občianskeho združenia Lietajúca ryba je podpora učenia sa, vzdelávania a rozvoja ľudí pre nich prirodzeným spôsobom, predovšetkým prostredníctvom: vytvárania možností a príležitostí pre učenie sa, zohľadnenia individuálneho rozmeru a potrieb človeka pri učení sa a celoživotnom rozvoji, ponúknutím alternatív k súčasným spôsobom vzdelávania a učenia sa, zavádzania inovatívnych riešení aktuálnych spoločenských problémov a výziev, participáciou na procesoch a aktivitách vedúcich k rozvoju spoločnosti a jej členov v rôznych oblastiach.

Web

Mládežnícky parlement mesta Svit

Cieľom Mládežníckeho parlamentu mesta Svit je efektívne trávenie voľného času mladých ľudí z mesta Svit aj mladých ľudí žijúcich mimo mesta. Zmyslom je napomáhať rozvoju mesta a rozvíjať spoluprácu vo viacerých oblastiach. Súčasťou je neformálne vzdelávanie, zamerané na participáciu s miestnou samosprávou Organizovanie a pomoc pri organizácii rôznych celomestských podujatí.

Web

Komunitná nadácia Bardejov

Poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, posilniť a poukázať na schopnosti obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami. Zároveň sa usiluje o rozvoj miestneho darcovstva filantropie. Mládeži sa nadácia venuje najmä v inovatívnom grantovom programe Mladí filantropi. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.

Web

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – VÝCHOD

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, Prešov

Sme registrované občianské združenie, ktoré šíri vieru, Evanjelium, lásku a porozumenie, vydáva svedectvo o pravosláví, rozvíja prácu s deťmi a mládežou, buduje zdravé pokolenie, usporiadava rôzne duchovné, spoločenské, vzdelávacie, oddychové podujatia pre mladých, realizuje vydavateľskú činnosť, pomáha starším a bezmocným zmierniť ich smútok, biedu a utrpenie, prináša radosť, nádej a cestu k Bohu …

Web

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – SPIŠ

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Stredoškolský parlament PSK

SP PSK zastupuje hlas školských parlamentov (ŠP) stredných škôl v Prešovskom kraji a jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k Predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja. Členovia SP PSK sú pravidelne volení na funkčné obdobie 2 rokov na Konferencii ŠP spomedzi zúčastnených školských parlamentov Prešovského kraja a podľa geografického kľúča.

Web

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov

Domka - stredisko Sabinov patrí k jedným zo stredísk, ktoré pôsobia po celom Slovensku. Ich prioritnou činnosťou je pravidelná, dlhodobá a systematická práca s mládežou prostredníctvom stretiek a krúžkov. Konkrétne v našom stredisku sa sústreďujeme na činnosť pravidelných stretiek, letných táborov, rôznych akcii. Celá naša činnosť má za cieľ vychovávať statočný občanov a dobrých kresťanov, to všetko v duchu zakladateľa saleziánov, svätého Jána Bosca.

Web

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má 30 ročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Prioritnými oblasťami činnosti sú neformálne vzdelávanie, podpora, angažovanie v spoločnosti a spolupráca. Medzi základné hodnoty patrí: autentická viera, mladý človek, spoločenstvo a jednota v rozmanitosti. Združuje 8 426 členov, 257 spoločenstiev, 21 oblastných centier.

Web

Laura, združenie mladých, stredisko Humenné

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. V stredisku uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, duchovné obnovy a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti.

Web

KreDO

Občianske združenie KreDO je kreatívna dobrovoľnícka organizácia fungujúca od roku 2012. Zameriavame sa na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov prostredníctvom pravidelnej a systematickej činnosti v kluboch, krúžkoch a záujmových skupinách podporujúcich rozvoj ich talentov, životných zručností a osobnostný rozvoj. Propagujeme zdravý životný štýl, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Podporujeme aktivity na rozvoj duchovných a morálnych hodnôt. Realizujeme činnosti založené na princípe nízkoprahovosti.

Web

Klub Prieskumník – Pathfinder, Oddiel Opál - Prešov

Klub Pathfinder je občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. Sme súčasťou celosvetového Klubu Pathfinder a úzko spolupracujeme s Klub Pathfinder v Českej republike. Klub Pathfinder prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu podporuje rozvoj v rôznych oblastiach.

Web

Different - občianske združenie

Občianske združenie Different pomáha od roku 2003 v Bardejove rozvíjať kultúru a komunitno. V úplných začiatkoch organizovalo koncerty nezávislej hudby a filmový festival Jeden svet. V roku 2012 združenie získalo do prenájmu historickú Hrubú Baštu. S podporou množstva ľudí naokolo z nej spravilo fungujúce kultúrno-komunitné centrum Bašta. Stretáva sa v ňom divadlo, koncerty, premietanie filmov, workshopy či diskusie. A tiež ďalšie iniciatívy, ktoré hľadajú domov pre svoje aktivity.

Web

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany je organizácia venujúca sa mládeži. Jej cieľom je inovatívnym spôsobom zvýšiť atraktivitu o zapájanie sa do športových aktivít, pretože šport je fenomén, ktorý spája mladých ľudí, dáva im možnosť realizovať sa a starať sa o svoje zdravie. Organizácia sa venuje príprave mládeže so zameraním najmä na futbal a vedeniu k sebavedomiu, kreativite a individuálnym schopnostiam.

Web

Mládežnícky parlament Snina

Mládežnícky parlament funguje v Snine už od roku 2006. V súčasnosti má 10 členov, ktorí sú aktívni aj v komisiách pri MsZ. Venujú sa participácii mladých na veciach verejných v súčinnosti s CVČ a miestnou samosprávou, organizujú voľnočasové aktivity pre mladých (napr. Ples mladých, Zabráňme nude v Snine, Týždeň aktivít ku Dňu študentstva), benefičné podujatia (Srdcom k srdcu) ale aj rôzne iné dobrovoľnícke činnosti.

Expression o.z.

Sme občianske združenie z podtatranského mesta Spišská Belá. Našu činnosť rozvíjame už 10 rokov. Tvoríme zážitkové, inšpiratívne a neformálne vzdelávacie aktivity. Srdcom nášho združenia sú mladí dobrovoľníci, ktorí u nás rastú. Spolu s nimi napĺňame víziu združenia, ktorou je vytváranie priaznivého prostredia pre deti a mladých, aby mohli "nachádzať seba a stať sa darom pre iných". Okrem slovenských dobrovoľníkov hostujeme i zahraničných, ktorí su pre komunitu velkým obohatením. Aktivity realizujeme v mládežníckom klube s názvom Face club, v školách ale i vonku. Spolupracujeme s mestom, miestnymi školami a ďalšími organizáciami.

Web

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť

Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život. Východoslovenská oblasť je organizačnou zložkou Slovenského skautingu. Vznikli sme v roku 2000 a v súčasnosti združujeme 17 skautských jednotiek v regióne východného Slovenska. Našim poslaním je venovať sa rozvoju skautingu v regióne, koordinovať vzájomnú spoluprácu a organizovať vzdelávacie aktivity našich členov. Cieľom skautingu je, aby každý človek, ktorý zažil skauting sa snažil ako najlepšie vie byť slobodným a rozvinutým človekom, aktívnym členom svojej spoločnosti a duchovne bohatým človekom.

Web

Alfa Slovensko

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria prednášok otvára témy týkajúce sa kresťanskej viery a ponúka podnety i priestor pre diskusiu účastníkov.

Web

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK